Ohjeita kuolinpesän asunnon myymiseen

Läheisen menehtyessä omaisten on hoidettava surun keskellä perittävän omaisuutta, jolloin kuolinpesän asunnon tai kiinteistön myynti tulee usein ajankohtaiseksi. Asunto-osakkeet ja kiinteistöt muodostavat usein suurimman osuuden kuolinpesän omaisuudesta, joten kuolinpesän asunnon myynnissä kannattaa tukeutua asiantuntijan apuun. Ammattitaitoiset välittäjämme ovat suureksi avuksi vaikeana aikana.

Tärkeimmät huomiot jakamattoman kuolinpesän asunnon myyntiin

1. Kuolinpesän osakkaiden selvittäminen

Henkilön kuollessa hänen omaisuutensa muodostaa kuolinpesän, jota hallinnoivat kuolinpesän osakkaat eli perilliset. Vainajan perhesuhteista riippuen kuolinpesän osakkaita ovat leski, lailliset perilliset ja yleistestamentin saajat.

Perillisten selvittäminen tapahtuu tilaamalla vainajasta sukuselvitys katkeamattomana ketjuna 15-ikävuodesta eteenpäin seurakunnasta tai Digi- ja väestötietovirastosta. Jokaisesta kuolinpesän osakkaasta tulee tilata virkatodistus, joka osoittaa perillisen olevan elossa. Myös vainajan kuolleista perillisistä pitää tilata perukirja sekä sukuselvitys, jotta heidän perillisensä saadaan otettua huomioon kuolinpesän osakkaina.

Muutos-LKV-29

2. Perunkirjoituksessa selvitetään perittävän omaisuus ja velat

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksessa selvitetään vainajan varat ja velat niin hyvin, että velkojen maksamisen jälkeen jäljelle jäävä omaisuus voidaan jakaa kuolinpesän osakkaiden kesken.

Asunto muodostaa yleensä suurimman yksittäisen osuuden henkilön omaisuudesta. Sen arvon määrittämisessä on hyvä käyttää kiinteistönvälittäjän apua, jotta omaisuuden käypä arvo saadaan määriteltyä. Omaisuuden oikean arvon määrittämisellä vältetään myöhemmin mahdolliset luovutusvoittoveroseuraamukset.

Perukirjasta käy ilmi vainajan varat ja velat sekä kuolinpesän osakkaat. Kuolinpesän ositus tehdään perunkirjoituksen jälkeen. Osituksessa selvitetään, mikä omaisuudesta kuuluu leskelle ja mikä omaisuus jaetaan perintönä perillisille. Ositus tulisi tehdä kirjallisesti. Perunkirjoituksen jälkeen on kuukausi aikaa jättää perukirja verohallintoon. Perukirja on luonteeltaan veroilmoitus perintöveron määräämistä varten.

Muutos-LKV-56

3. Kuolinpesän asunnon myynti onnistuu ammattitaitoisesti kiinteistönvälittäjän avulla

Kuolinpesän osakkaat hallitsevat ja hoitavat yhdessä kuolinpesän omaisuutta, joten kuolinpesän asunnon myyminen vaatii kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumuksen. Mikäli osakkaat eivät pääse yksimielisyyteen, tarvitaan pesänselvittäjä ja -jakaja tekemään päätökset kuolinpesän puolesta. Määräyksen pesänselvittäjästä ja -jakajasta antaa käräjäoikeus osakkaiden hakemuksesta.

Kun perikunta myy asunnon, keräämme tarvittavat asiakirjat kuolinpesästä. Tarvittavia asiakirjoja perukirjan, sukuselvityksen ja virkatodistusten lisäksi ovat muun muassa mahdolliset osakkaiden valtakirjat myyntitoimeksiannon tekemiseksi ja asunnon myymiseksi sekä testamentti tai avioehtosopimus. Lisäksi hankimme tarvittavat asiakirjat myytävästä asunnosta ja tutustumme siihen huolellisesti ennen myynnin aloittamista.

4. Perinnön jakaminen osakkaiden kesken

Kun asuntokaupat kuolinpesän omistamasta asunnosta on tehty, varat siirtyvät kuolinpesälle odottamaan ensin ositusta, jos osakkaana on leski, sekä perinnönjakoa. Jos ne toteutetaan samanaikaisesti laaditaan ositus- ja perinnönjakokirja. Kun kuolinpesän velat on maksettu ja mahdollinen asunto ja muu omaisuus realisoitu tai varallisuuden jakamisesta on muuten sovittu, osakkaat voivat toimittaa perinnönjaon. Perillisten perinnönjako ja perintösaanto perustuvat jakokirjaan. Jos kaikki osakkaat hyväksyvät jakokirjan, se saa heti lainvoiman. Perinnönjako päättää kuolinpesän olemassaolon.

Muutos-LKV-35

5. Kuolinpesän asunnon verotus

Jakamattoman kuolinpesän asunnon myynnistä saatu voitto on kuolinpesälle verotettavaa tuloa. Luovutusvoittoa tai -tappiota laskettaessa omaisuuden hankintamenoksi katsotaan perintöverotuksessa käytetty verotusarvo. Myyntivoitto saadaan vähentämällä asunnon kauppahinnasta verotusarvo sekä myynnistä aiheutuneet kulut. Luovutusvoitosta maksetaan veroa pääomatulon veroprosentin mukaan. Vaihtoehtoisesti voidaan luovutusvoiton määrää laskettaessa käyttää hankintameno-olettamaa, mikäli se on verolliselle eli kuolinpesälle edullisempi vaihtoehto.

Ajankohtaista tietoa kuolinpesän verotuksesta löydät Verohallinnon sivulta

 

Lista myynnissä mahdollisesti tarvittavista asiapapereista:

  • perukirja
  • virkatodistukset
  •  testamentti (Testamentin lainvoimaisuus tulee tarkistaa käräjäoikeudesta, mikäli kaikki osakkaat eivät ole sitoutuneet olemaan moittimatta testamenttia)
  • osituskirja
  • valtakirjat

Ota yhteyttä

Tukeudu asiantuntijoidemme apuun, kun perikunta myy asuntoa.

    Annan suostumukseni siihen, että välitysliike saa lähettää minulle sähköistä suoramarkkinointia (esim. tekstiviesti, sähköposti)Hyväksyn tietosuojaehdot
    Tietosuoja- ja evästeseloste